Promocje

500 zł na dziecko Strażnik Przyszłości NN (Nationale-Nederlanden)

Do 500 zł premii od Nationale-Nederlanden za regularne oszczędzanie na przyszłość Twojego dziecka oraz ochrona na co dzień. 

Na portalu skupiamy się głównie na promocjach bankowych, ale w związku z zainteresowaniem tematem postanowiliśmy przyjrzeć się również ofercie Strażnik Przyszłości NN. Jeżeli masz dziecko w wieku 1 – 18 lat i myślisz o jego przyszłości, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą NN.

Zapewnij płynny start Twojego dziecka w dorosłość, zostań Strażnikiem Przyszłości NN:

 • oszczędzanie z pełną ochroną kapitału
 • ubezpieczenie na co dzień
 • do 500 zł premii

Strażnik Przyszłości NN

 

Note: niestety nie możemy skorzystać z tego produktu, dlatego opisując go kierujemy się w głównej mierze regulaminem i znalezionymi w nim zapisami. Kluczowe (wg nas) miejsca z regulaminu wyróżniamy, niektóre streszczamy, inne cytujemy dosłownie, choć niekoniecznie w kolejności takiej, jak w regulaminie. Pamiętaj, że jest to nasza prywatna opinia o produkcie – ostateczna decyzja należy do Ciebie.

Ważne dokumenty dot. programu Strażnik Przyszłości: regulamin, OWU, tabela limitów

Regulamin regulaminem – prosimy o komentarze osoby, które posiadają ten produkt i mogą podzielić się swoimi „wrażeniami”.

Uwaga, artykuł zawiera opisu programu Strażnik Przyszłości NN edycji 19 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., który zawiera także uzupełnienia związane z kolejną ofertą NN obejmującą wyłącznie wnioski podpisane w okresie od 22 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Do wpisu podpięto aktualnie obowiązujące dokumenty regulamin, OWU i tabelę limitów – powyżej.

Mile widziane wszelkie uwagi, komentarze. Zastrzegamy, że jest to nasza analiza tematu, prosimy o samodzielne zapoznanie się z podlinkowanymi dokumentami i pakietem NN.

Zapraszamy do ponownego zapoznania się z ofertą Strażnika Przyszłości NN, ale jeśli zechcecie Państwo skorzystać z promocji – prosimy o skorzystanie z linków z naszego bloga :)

 

Strażnik Przyszłości NN – dla kogo oferta

Zgodnie z regulaminem uczestnikiem akcji może być:

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia w okresie trwania Akcji.

Oferta dotyczy przyszłości dzieci, wg regulaminu NN dziecko to:

Osoba fizyczna, która ukończyła 1 rok życia i nie ukończyła 18 roku życia.

W okresie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej obowiązuje 100% ochrona kapitału, zapisana również w regulaminie oferty:

Okres od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego pierwszą rocznicę przypadającą bezpośrednio po ukończeniu 18 roku życia przez najmłodsze Dziecko ubezpieczone w ramach Umowy ubezpieczenia od początku jej obowiązywania.

 

Strażnik Przyszłości – kluczowe postanowienia

W okresie obowiązywania oferty możesz, jako uczestnik oferty, poza 100% ochroną kapitału otrzymać dodatkową premię:

 • Oferta specjalna polega na przyznaniu Uczestnikowi Akcji Premii oraz udzieleniu 100% ochrony kapitału na warunkach określonych w kolejnych punktach.
 • Premia wypłacana będzie regularnie po zakończeniu każdego Roku polisowego, maksymalnie do zakończenia ostatniego Roku polisowego, w trakcie którego najmłodsze Dziecko ubezpieczone w ramach Umowy ubezpieczenia od początku jej obowiązywania ukończyło 18. rok życia, pod warunkiem obowiązywania Umowy ubezpieczenia na dzień zakończenia danego Roku polisowego.

Zostań Strażnikiem Przyszłości (kliknij w banner i umów się na spotkanie)

Zostań Strażnikiem Przyszłości, odbierz do 500 zł premii

 

Strażnik Przyszłości premia do 500 zł

Zgodnie z regulaminem (kluczowe fragmenty pogrubiono), premia:

 • Premia będzie równa […] procentowi kwoty stanowiącej równowartość średniej miesięcznej Składki należnej i opłaconej z tytułu Umowy ubezpieczenia w danym Roku polisowym, to znaczy 1/12 sumy należnych Składek wpłaconych w danym Roku polisowym.
 • Do wyliczenia kwoty Premii nie uwzględnia się okresów czasowego zawieszenia opłacania Składek […]
 • Maksymalna wysokość Premii w danym Roku polisowym z tytułu jednej Umowy ubezpieczenia nie może przekroczyć kwoty 500 zł
 • Premia zostanie przyznana wyłącznie w przypadku braku zaległości w opłacaniu Składek na dzień pierwszej i każdej kolejnej rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
 • pierwsza składka za Umowę musi wpłynąć na rachunek Nationale‑Nederlanden do dnia 31 stycznia 2017 r do dnia 31 lipca 2017 r.,
 • Premia zostanie przyznana pod warunkiem opłacenia wszystkich składek należnych z tytułu Umowy ubezpieczenia za pierwszy i każdy kolejny rok polisowy do dnia odpowiednio pierwszej i każdej kolejnej rocznicy zawarcia Umowy ubezpieczenia, w której ma zostać wypłacona Premia
 • Premia zostanie przyznana wyłącznie w przypadku braku zaległości w opłacaniu Składek na dzień pierwszej i każdej kolejnej rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

 

W formie obrazkowej wygląda to tak:

Strażnik Przyszłości NN

Ty regularnie oszczędzasz na przyszłość Twojego dziecka i chronisz je jednocześnie na co dzień. Nationale-Nederlanden gwarantuje co roku do 500 zł premii.

Zgodnie z zapisami w regulaminie premia może zostać przelana na wskazany rachunek bankowy, albo zostać uznana na poczet przyszłych składek – dyspozycję można określić w ciągu 30 dni od pierwszej rocznicy polisy. Jeżeli nie złożysz takiej dyspozycji premia zostanie uznana za składkę lokacyjną.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Przypominamy również o programie z premią do 500 zł, który oferuje Deutsche Bank:
Deutsche Bank - db Plan 500+ Premia

 

Strażnik Przyszłości 100% ochrony kapitału

Nationale-Nederlanden będzie lokował Twoje środki w UFK NN Gotówkowy i udziela 100% ochrony kapitału na pierwszą i każdą kolejną składkę.

100% ochrona kapitału oznacza, że po zakończeniu Okresu 100% ochrony kapitału przyznana zostanie kwota stanowiąca różnicę:

 • sumy Składek inwestycyjnych należnych w Okresie 100% ochrony kapitału i wpłaconych do dnia następującego po zakończeniu Okresu 100% ochrony kapitału, pomniejszonej o wypłaty części środków z Rachunku oraz
 • wartości Rachunku, która jest iloczynem liczby Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku na dzień zakończenia Okresu 100% ochrony kapitału oraz Ceny jednostki uczestnictwa z ostatniego Dnia roboczego Okresu 100% ochrony kapitału, powiększonej o składki należne w Okresie 100% ochrony kapitału i wpłacone do dnia następującego po zakończeniu Okresu 100% ochrony kapitału, które nie zostały jeszcze zamienione na Jednostki uczestnictwa

 

Strażnik Przyszłości – premia do 500 zł i 100% ochrony kapitału

W regulaminie zawarte są dwa istotne punkty od których spełnienia uzależniona jest wypłata premii oraz 100% ochrony kapitału. Wspominaliśmy już o nich powyżej, ale przypominamy ponownie (musisz je spełnić łącznie), gdyż punkty dotyczą osób, które:

 • wystąpią z wnioskiem o zawarcie z Nationale‑Nederlanden Umowy ubezpieczenia na życie Sposób na Przyszłość oznaczonej w dokumencie ubezpieczenia i innych dokumentach wystawionych przez Nationale‑Nederlanden kodem: TUL0, przy czym w ramach tej Umowy ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte będą przynajmniej dwie osoby oraz co najmniej jedna z nich będzie Dzieckiem , a jedna – osobą pełnoletnią, a dodatkowo, Dziecko zostanie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach przynajmniej jednej Umowy dodatkowej,
 • wpłacą należną składkę za Umowę ubezpieczenia – składka za Umowę musi wpłynąć na rachunek Nationale‑Nederlanden do dnia 31 stycznia 2017 r do dnia 31 lipca 2017 r

 

Strażnik Przyszłości – wykluczenia dotyczące 100% ochrony kapitału

Radzimy dokładnie przestudiować ten punkt regulaminu zgodnie z których postanowienia przestają obowiązywać, jeśli w dowolnym momencie okresu 100% ochrony kapitału:

 • stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego spadnie poniżej 0% lub
 • właściciel polisy dokona przeniesienia środków zgromadzonych na Rachunku lub
 • na polisie nie będzie ubezpieczone najmłodsze dziecko, które było objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia od początku jej obowiązywania.

Zostań Strażnikiem przyszłości, umów się na spotkanie:
Zostań Strażnikiem Przyszłości, odbierz do 500 zł premii

 

Strażnik Przyszłości – wysokość składki

I ponownie powołujemy się na regulamin, zgodnie z którym:

Składka ochronna (po uwzględnieniu rabatów) w okresie naliczania „Premii” nie może zostać obniżona poniżej 80 zł miesięcznie, a w przypadku innych częstotliwości opłacania Składek, nie zostanie obniżona poniżej 240 zł – dla płatności kwartalnych, 480 zł – dla płatności półrocznych oraz 960 zł – dla płatności rocznych.

Składka ochronna (po uwzględnieniu rabatów) w okresie naliczania „Premiinie może zostać obniżona poniżej 150 zł miesięcznie, a w przypadku innych częstotliwości opłacania Składek, nie zostanie obniżona poniżej 450 zł – dla płatności kwartalnych, 900 zł – dla płatności półrocznych oraz 1800 zł – dla płatności rocznych.

Ale uwaga! Dla minimalnej wymaganej składki otrzymasz tylko 33% 15% premii, poniżej zrzut z regulaminu (nowy):

Strażnik Przyszłości NN składki

W praktyce oznacza to, że jeśli chcesz otrzymać 500 zł premii, to wysokość miesięcznej składki ochronnej musi wynieść co najmniej 150 zł 250 zł!

 

Strażnik Przyszłości „Sposób na przyszłości” – część ochronna

We wcześniejszych punktach opisaliśmy część oszczędnościową programu – gromadzenie kapitału dla dzieci. Jeśli uważnie przeczytałeś/-aś nasz wpis, to Twojej uwadze nie mogła umknąć tabelka Procentowa wartość premii. No właśnie, wspomnieliśmy powyżej o wysokości składki ochronnej, dlatego w kilku słowach omówimy również część ochronną programu (odsyłamy oczywiście do tabeli limitów).

Poza funkcją oszczędnościową program Strażnik Przyszłości w części nazwanej Sposób na Przyszłość zapewnia również ochronę finansową na wypadek utraty życia, zdrowia, kalectwa, choroby. Poza premią, o której pisaliśmy powyżej, możesz więc również zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę i na te okoliczności. W tabeli limitów podano między innymi minimalne i maksymalne wysokości, wybrane z nich prezentujemy poniżej.

Minimalne sumy ubezpieczenia:

 • Umowa podstawowa (dorośli): 20 000 zł
 • Umowa podstawowa (dzieci do 18 r. ż): 1 000 zł
 • Umowa dodatkowa na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów: 20 000 zł
 • Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „Ona”; Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „On”: 40 000 zł
 • Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała: 40 000 zł
 • Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała dziecka: 20 000 zł
 • Pozostałe Umowy dodatkowe: 5 000 zł

Maksymalne sumy ubezpieczenia to np.:

 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 1 000 000 zł
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 1 000 000 zł
 • Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku 1 000 000 zł (dorośli) 200 000 zł (dzieci do 18 r.ż.)
 • Poważne zachorowania dziecka 50 000 zł
 • Na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów 600 000 zł
 • Pobyt w szpitalu lub operacja 40 000 zł
 • Na wypadek uszkodzenia ciała 150 000 zł
 • Na wypadek uszkodzenia ciała dziecka 50 000 zł
 • Na wypadek nowotworu Ona i On 600 000 zł
 • Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy 1 000 000 zł (dorośli) 200 000 zł (dzieci do 18 r.ż.)

Oczywiście są to przykładowe dane skopiowane z tabeli limitów, szczegółowe informacje możesz uzyskać na spotkaniu z przedstawicielem NN:

 

Rezygnacja z programu

Opisaliśmy sposób na gromadzenie kapitału, pokrótce przedstawiliśmy również funkcję ochronną. Co jednak, jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz chcieć gromadzić środków na przyszłość dziecka, tudzież po prostu chcesz zrezygnować z programu. Sposób postępowania zawarty jest między innymi w OWU, cytujemy wybrane punkty:

Właściciel polisy może wypowiedzieć Umowę lub Umowę dodatkową, składając pisemny wniosek do Nationale‑Nederlanden. Umowa lub odpowiednio Umowa dodatkowa zostanie rozwiązana z końcem Miesiąca polisowego, w którym ten wniosek został dostarczony do siedziby Nationale‑Nederlanden w Warszawie albo Przedstawicielowi

Właściciel polisy może odstąpić od Umowy lub tylko od Umowy dodatkowej w terminie 30 dni, …

oraz

Umowa wygasa […] z dniem rezygnacji przez Właściciela polisy z obejmowania ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego głównego

a co dzieje się ze zgromadzonymi pieniędzmi:

W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Nationale‑Nederlanden wypłaci pieniądze Właścicielowi polisy

W przypadku rozwiązania Umowy Nationale‑Nederlanden wypłaci Właścicielowi polisy łączną wartość Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku i Rachunku lokacyjnym. Kwotę do wypłaty oblicza się według:

 • Ceny jednostki uczestnictwa obowiązującej nie później niż w 3 Dniu roboczym po dniu rozwiązania Umowy,
 • liczby Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych na Rachunku i Rachunku lokacyjnym w dniu rozwiązania Umowy

W przypadku rozwiązania Umowy wypłata z Rachunku i Rachunku lokacyjnego nastąpi nie później niż w terminie 15 Dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem że wypłata nastąpi, jeśli Nationale‑Nederlanden będzie w stanie prawidłowo zidentyfikować Właściciela polisy i zweryfikować jego tożsamość

Jeszcze raz odsyłamy do OWU, gdzie znajdziesz warunki umowy, albo

 

Zostań Strażnikiem Przyszłości Twojego dziecka – podsumowanie

Oferta NN wg nas wygląda na interesującą, choć oczywiście ostateczna decyzja należy do Ciebie. W dosyć prosty sposób możesz zadbać o przyszłość Twojego dziecka zdobywając przy okazji dodatkową premię pieniężną, którą również możesz przeznaczyć na przyszłość Twojego dziecka (podobnie zresztą, jak w przypadku oferty DB):

Deutsche Bank - db Plan 500+ Premia

Poza gromadzeniem środków możesz również zapewnić sobie i Twojej rodzinie ochronę na wypadek śmierci, kalectwa, utraty zdrowia. A jeśli w pewnym momencie nie będziesz już chcieć oszczędzać lub nie będziesz potrzebować dodatkowej ochrony finansowej, to możesz po prostu z programu.

Pamiętaj, że kluczowym warunkiem oferty NN jest terminowość opłacania składek, od której uwarunkowane jest przyznanie premii oraz ochrona kapitału. Dlatego najlepiej zdefiniować zlecenie stałe, które będzie pamiętać o płatnościach albo wybrać częstotliwości roczne i opłacić je z góry, w określonym dniu. Pamiętaj też, że liczy się data wpłynięcia środków na rachunek NN, a nie data wykonania przelewu.

 

Strażnik Przyszłości opinie:

Zapraszamy również do dyskusji, w szczególności osoby, które korzystają z pakietu Strażnik Przyszłości NN i mogą podzielić się swoimi doświadczeniami w tej mierze. Dodatkowo informujemy, że przepięliśmy istniejące komentarze związane ze Strażnikiem Przyszłości z wpisu najlepsze lokaty do bieżącej lokalizacji, oczywiście nie zmieniając ich treści ani kolejności:

I zgodnie z uprzednimi zapowiedziami planujemy większy artykuł poświęcony tematyce oszczędzania 500+, zapisz się do naszego newslettera, aby niczego nie przegapić, a w dalszej części wpisu alternatywne metody oszczędzania.

 

Co zamiast Strażnika Przyszłości

Obiecaliśmy artykuł poświęcony oszczędzaniu pieniędzy w ramach programu 500+ i tak się stanie, choć zebranie materiałów na ten temat zajmie trochę czasu. Jak już wspomnieliśmy powyżej, Strażnik Przyszłości to wg nas interesująca oferta.

Co jednak jeśli korzystasz już z podobnego programu, albo z jakiegoś powodu po prostu nie chcesz korzystać z tej oferty, a mimo wszystko chcesz gromadzić środki na przyszłość Twojego dziecka? Przygotowaliśmy krótką ściągawkę po wpisach z bloga (i powiązanych), która ułatwi Ci podjęcie decyzji.

lokaty – bezpieczna forma oszczędzania

Korzystanie z różnego rodzaju programów ubezpieczeniowych (wg nas) jest wskazane w sytuacji, gdy chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek różnych nieprzewidzianych okoliczności. Jeśli takie zabezpieczenie już masz, albo po prostu go nie potrzebujesz, to możesz gromadzić środki na przyszłość dziecka korzystając z lokat bankowych. Dlaczego? – o tym poniżej.

Jednocześnie nie namawiamy, a nawet przestrzegamy przed korzystaniem z różnego rodzaju lokat strukturyzowanych (struktur) – choć oczywiście decyzja należy do Ciebie, możesz korzystałeś/-aś i spełniło to Twoje oczekiwania.

A jeśli chodzi o tradycyjne lokaty bankowe, to zawsze możesz liczyć na oferty Idea Bank. Odkąd prowadzimy bloga, to prawdopodobnie nie było tygodnia, w którym nie opisywalibyśmy jakiejś oferty tego banku. Oczywiście te najlepsze dedykowane są dla nowych klientów banku, choć są też i inne:
Idea Bank Lokata Happy
albo
Idea Bank Lokata HAPPY Plus

 

Przeglądając tę lub inne strony bloga na pewno spotkałeś/-aś się z powyższymi bannerami – po prostu są to jedne z najlepszych oferty na rynku, więc je prezentujemy.

Gromadząc środki z myślą o przyszłości dzieci często gwarancja zwrotu środków może być ważniejsza, niż potencjalny zarobek i jest to właśnie główna i zaletą lokat – gwarancja zwrotu kapitału, środki do 100 tys. EUR gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Zerwanie lokaty przed terminem zapadalności skutkuje co najwyżej utratą zgromadzonych odsetek, dlatego polecamy również konta oszczędnościowe:

i jeszcze jedna lokata dla posiadaczy jeszcze grubszego portfela, choć ta już nie bezkarna:
Lokata Welcome

 

Alternatywą dla powyższych lokat, a jednocześnie dla osób oszczędzających na przyszłość swoich dzieci, może być najnowsza oferta Nest Bank, w ramach której:

 • otworzysz Konto Oszczędnościowe Nest Bank z premią do 30% – dodatkowa premia dla osób, które zarejestrują w programie dzieci, program dedykowany dla osób, które zadeklarują długoterminowe oszczędzanie – koniecznie zapoznaj się z tą ofertą, jeżeli zamierzasz oszczędzać pieniądze z myślą o Twoich dzieciach

oraz prezentowany przez nas powyżej program DB 500+Premia:

 

To tylko przykłady, z których oczywiście możesz skorzystać, jeśli myślisz o przyszłości Twojego dziecka. Każda z lokat lub każdy program jednak kiedyś się kończy i co dalej:

 • po pierwsze, możesz spróbować zapoznać się z ofertą innych promocyjnych ofert lokat – z reguły są to oferty dla nowych klientów, choć nie zawsze
 • po drugie, jeśli śledzisz uważnie bloga, to zapewne wiesz gdzie znaleźć najlepsze lokaty – opisujemy te najlepsze i warte uwagi
 • po trzecie, możesz skorzystać z wyszukiwarki w rankingu lokat – z dużą dozą prawdopodobieństwa znajdziesz coś dopasowanego do własnych potrzeb
 • po czwarte, przejrzyj bannery (możesz je śmiało klikać i przeglądać), które prezentujemy w stopce artykułu i z prawej strony, w sekcji komentarzy – często znajdują się tam „lokaty perełki”.

Zostań Strażnikiem Przyszłości, odbierz do 500 zł premii

A jeśli poza przyszłością dziecka myślisz też o własnej, zobacz inne programy NN (są to bezpośrednie odnośniki do wniosków NN, znajdziesz tam również informacje na ten temat):

 

Jak wspomnieliśmy wcześniej planujemy aktualizację wpisu – zapisz się do naszego newslettera i polub stronę na fb aby niczego nie przegapić. A jeśli spodobał Ci się wpis, to polub lub udostępnij link do naszego serwisu w fb lub na innych stronach – dziękujemy :)

Zapraszamy też do zestawienia ranking lokat bankowych, w którym znajdziesz alternatywy do programu NN.

 

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym 500 zł na dziecko Strażnik Przyszłości NN (Nationale-Nederlanden)
i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Idea Bank Lokata HAPPY PRO

 

Lokata dla nowych klientów

 

BGŻOptima lokata BEZKARNA

 


Podziel się opinią / komentarzem Anuluj pisanie odpowiedzi

Podaj wynik działania: trzy odjąć jeden. Odpowiedź wpisz słownie*  

55 komentarze

 1. Patrycja K. pisze:

  Czyli jest drożej, a dostajemy to samo co poprzednio?

  • admin pisze:

   Pani Patrycji, na to pytanie musi sobie Pani odpowiedzieć sama. Proszę zwrócić uwagę, że towarzystwo chroni zainwestowany kapitał i ubezpiecza, i samo to jest już warte uwagi – odsyłam do wpisu na blogu, a dodatkowo dostajemy jeszcze premię, która w części rekompensuje wyższą składkę.

 2. admin pisze:

  Szanowni Państwo, czas trwania obecnej akcji Strażnika Przyszłości NN obejmuje wyłącznie wnioski podpisane w okresie od 22 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Jest więc dosyć dużo czasu, aby umówić się na spotkanie i ewentualnie podpisać umowę po pakiet Oferta Strażnik Przyszłości. Bardziej szczegółowa analiza po weekendzie.

 3. Karol pisze:

  Ja zapisałem się w poprzedniej edycji i ktoś z NN się ze mną kontaktował. Ale z braku czasu nie pojechałem w końcu do NN, żeby dopełnić formalności. Czy będę mógł uczestniczyć jeszcze raz w programie, w którym właściwie nie uczestniczyłem finalnie, bo nic nie podpisywałem? Również przyłączam się do prośby o sprawdzenie warunków.

 4. Asia pisze:

  Ja też poproszę

 5. Patrycja K. pisze:

  Widziałam reklamę strażnika przyszłości NN w tv. Czy nie zmieniły się warunki?

 6. Aga pisze:

  Czy będą kolejne edycje Strażnika Przyszłości NN i premii? Albo co polecacie w zamian?

  • admin pisze:

   O ile mi wiadomo, to oferta Strażnik Przyszłości NN jest w dalszym ciągu dostępna, a z końcem grudnia skończyła się jedynie oferta specjalna dotycząca Umowy ubezpieczenia na życie „Sposób na Przyszłość” oznaczonej kodem TUL0, czyli ochrona, premia oraz udzieleniu 100% ochrony kapitału – szczegóły we wpisie powyżej. Niestety nie wiemy kiedy i czy będzie kolejna edycja z premią.

   Natomiast przez cały czas, choć na innych zasadach dostępne są: konto oszczędnościowe z premią od Nest Bank oraz Lokata db Plan 500+Premia

   • opiekunnestbank pisze:

    Szanowny Panie, Nest Bank ma dla swoich Klientów kilka możliwości oszczędzania. Jedną z nich jest właśnie konto oszczędnościowe Nest Rodzinne Oszczędności, które nie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym i kosztami administracyjnymi (w tym z opłatami za wcześniejsze zakończenie oszczędzania). Składa się ono ze zwykłego konta Nest Oszczędności oraz Premii za długość okresu oszczędzania i liczbę posiadanych dzieci. Oferujemy także szeroką gamę lokat bankowych. Po szczegóły zapraszam na stronę nestbank.pl/indywidualny/oszczednosci.html

    Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji.

    Pozdrawiam,
    Opiekun Klienta Nest Bank
    nestbank.pl

 7. Kinga pisze:

  D do mnie odezwali się następnego dnia.

 8. D pisze:

  Kochani, ile czekaliście na kontakt od Nationala? W połowie ubiegłego tygodnia wypełniłam dane na stronie i czekam. Po jakim czasie ktoś się odezwał? Bo nie wiem, czy mają natłok wniosków i jeszcze czekać, czy jeszcze raz to wypełnić?

 9. miko pisze:

  Podpisałam wczoraj umowę. Moje dziecko na mikołajki dostało prywatnego strażnika 😉 Po wyliczeniach zdecydowałam sie na 300 zł, bardzo kusząco wyglądało w wyliczeniach 500 i więcej ale nie mogę sobie akurat na taka kwotę pozwolić. Uważam, że 300 zł to i tak super i syn będzie miał odłożoną przyzwoitą sumkę.

  • Marta pisze:

   Dziękuję miko. Czy trzeba się jakoś przygotować do tego spotkania? Jakie dokumenty? Jakieś zaświadczenia?

 10. Syl pisze:

  Był ktoś na spotkaniu?

  • Marta pisze:

   Syl ja też o to pytałam. Zaglądam tu co jakiś czas. Ale nikt nie odpowiedział na moje pytanie. Albo nikt się nie chce podzielić informacjami. Chociaż co tu ukrywać. Albo każdy czeka ze spotkaniem na ostatnią chwilę!!! Może ktoś z adminów był na spotkaniu?

 11. Pita pisze:

  Czy ja dobrze rozumiem, że gwarancja 100% zwrotu kapitału obejmuje tylko przypadek, gdy środki inwestowane są w fundusz gotówkowy? Jeśli chce inwestować w inne fundusze, to już nie mam takiej gwarancji?

  • Res pisze:

   Nie żartuj? Oczekujesz, że będziesz sobie kupować jednostki uczestnictwa różnych funduszy na przykład agresywnie inwestujących i ktoś jeszcze zapewni Ci gwarancję kapitału? Tylko pieniężne, nic więcej. Albo zamiast strażnika NN poszukaj produktów strukturyzowanych.

 12. Marta pisze:

  Mam zamiar umówić się na spotkanie o Strażnika w NN. Był już ktoś? Czego się tam spodziewać?

  • Paweł pisze:

   Jeśli idziesz porozmawiać o Strażniku, to zapewne doradca przeprowadzi z Tobą wywiad, mimochodem pewnie zahaczy z pytaniami o ubezpieczenia samochodowe, może coś z ubezpieczeniem nieruchomości czy planem oszczędzania, tak żeby (nawet jeśli nie wykorzysta tego na spotkaniu) mieć o Tobie dodatkowe informacje i przypominać się w przyszłości. Nigdy nie byłaś na takim spotkaniu z doradcą dajmy na to w banku? Bierz to przez analogię.
   Ja na przykład, jeśli tylko mogę, to załatwiam wszystko przez internet i na przykład na takiej stronie jak ta założę na przykład lokatę czy konto w promocji, na innej skorzystam z oferty na prąd, jeszcze gdzie indziej telefonia dostępne są oferty internetu, czy pożyczek chwilówek – jest tego od metra, wszystko do załatwienia bez wychodzenia z domu.

   • Q pisze:

    Pawel to ze prowadzi wywiad to nie powinno byc niczym dziwnym ja to rozumiem i w pelni akceptuje. Przychodzi nowy klient to skad firma ma cos o nimi wiedziec? Ja sie z tym w pelni zgadzam bo sam prowadze firme i zanim przygotuje oferte dla kontrahenta to musze cos o nim wiedziec. Ale jesli ide do banku w ktorym mam kilka lokat w ktorym mam konto od x lat a doradca probuje mi wcisnac kredyt gotowkowy (mam lokaty) to cos z nim jest chyba nie tak. To tak jakbym poszedl do sklepu po buty zimowe a sprzedawca probowal mi sprzedac kostium kapielowy cos tu nie gra. Ja tez korzystam z ofert internetowych i takich stron jak ta. Szukam tego co mnie interesuje wybieram oferte albo nie wybieram i nikt mi niepotrzebnie nie zawraca glowy zadnych spotkan zadnych blagan doradcow zebym skorzystal z produktu bo cos tam i tu rozne powody. Jak nie chce z czegos skorzystac to dlaczego mam sie czuc winny i tlumaczyc ze mi to nie jest potrzebne ze nie chce podobnych ofert? No dlaczego? W internecie to co innego. Interesuje mnie oferta Optimy Bezkarnej ktora wlasnie widze na stronie albo inna to klikam i korzystam. Ja dostaje dobre oprocentowanie gosc ktory to prowadzi pewnie jakas prowizje i wszyscy sa zadowoleni zadnych niepotrzebnych zgrzytow z doradcami.

    • admin pisze:

     Q, komentarz pozostawiamy, ale prosimy w przyszłości używać polskich liter oraz przecinków (znaków przestankowych).
     A Lokatę Bezkarną lub Bezkompromisową z BGŻOptima oczywiście polecamy :)

 13. Wernet pisze:

  Moim zdaniem, pakiet strażnika jest teraz najbardziej atrakcyjnym produktem tego typu na rynku. Bardzo spodobała mi się przejrzystość tego jakie środki lokuję na jaki cel oraz możliwość dopasowania premii do swoich potrzeb :)

 14. pako pisze:

  Nie wiem jeszcze na co się zdecydować, choć na coś na pewno. Czy programy Nest, DB i NN wykluczają się w jakiś sposób?

 15. Zygzak pisze:

  Fajnie napisane i wyjasnione. Czytelnie, w punktach. Dla mnie to ważne, bo nie jestem specem od liczb, a tutaj szybko zrozumiałam wszystkie zalety pakietu strażnika. Dzięki

 16. Marlena9 pisze:

  Wlasnie tego szukaliśmy dla naszych pociech. Brawo NN że pomyślał zamiast rodziców o strażniku przyszłości dla dzieciaków. Teraz nasz ruch!

  • Ewa i Bartek pisze:

   Panie adminie, dziękujemy za wnikliwą analizę, za „rozkminienie” tematu, spotkanie zarejestrowane, czekamy na ruch ze strony Nationala.

  • Basia pisze:

   „Tato nie rzuciłem wcale, kostka mi wypadła” sympatyczna reklama :) widzieliśmy tę reklamę strażnika przyszłości w tv i z gugli trafiliśmy na ten wpis, który miło się czytało :) I podobnie jak Marlenka też szukamy czegoś dla swoich dzieci.
   Poza ofertą oszczęzdania na przyszłość dzieci bardzo podoba się nam opisana w artykule właśnie ochrona na różne okoliczności, które mogą spotkać nas rodziców. Bo najbardziej nieprzewidywalny to pewnie jest wypadek samochodowy, w ogóle komunikacyjny, a niestety obydwoje sporo jeździmy. Do chorób można się spróbować dostosować, masz coś nieuleczalnego i niby wiesz, że już odchodzisz ale też wiesz, że potrwa to jeszcze jakiś czas. A wypadek samochodowy – choćby w środę wyjeżdżam do klientów na drugi koniec Polski. Czy wrócę do domu? Mam nadzieję! Ale właśnie na taką okoliczność chcielibyśmy się zabezpieczyć, to właśnie to najbardziej nam się spodobało w ofercie NN. Jak to mówią „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” ale gdyby mi lub mężowi (odpukać) coś się rzeczywiście stało i będzie już ganz egal co się z którymś z nas dzieje, to jednak zostaje druga osoba, która ma wychować trójkę dzieci!!! OK jesteśmy jeszcze w takim wieku, że możemy spróbować sobie ułożyć życie od nowa, ale zanim to się stanie, to należałoby spróbować zabezpieczyć się finansowo przed tym co jest nie do przewidzenia. Zbieranie na przyszłość jest ważne, premia 500+ też nie jest do pogardzenia, ale ochrona przed tym co może nas spotkać jest chyba jeszcze ważniejsza! I niestety 1000+, który dostajemy tego nam nie zapewni, gdyby któreś z nas nagle „odeszło”!
   Dziękujmy za analizę i zapewne po weekendzie spróbujemy umówić się na spotkanie z NN. A łapki w górę na fb niestety nie damy, bo żadne z nas nie ma tam konta :(, ale program będziemy propagować wśród znajomych innymi kanałami.
   Pozdrawiamy Basia z mężem.

 17. admin pisze:

  Dziękujemy za opinie :)
  Mamy jeszcze kilka pomysłów na uzupełnienie wpisu o informacje, które być może pomogą w podjęciu decyzji – zapraszamy za jakiś czas (weekend). I prośba: niech Twoi znajomi również dowiedzą się o programie – prosimy o polubienie strony i serwisu bankomaniacy.pl w fb.

 18. Anka pisze:

  Też poczytałam trochę o tym strażniku przyszłości (i Wasze komentarze tutaj) i faktycznie ten pakiet wygląda rozsądnie. Warto pogadać z doradcą.

 19. Hook pisze:

  To się nazywa rzetelna analiza. Wielkie dzięki! Lubię jak ktoś za mnie przekopie się przez te regulaminy 😉 No nic, Strażnik wygląda spoko, muszę jeszcze sprawdzić ten DB. Chociaż na ten moment jestem w 90% przekonany.

 20. Morelka pisze:

  Szukam po internecie informacji o Strażniku Przyszłości i przywędrowałam na wasz portal, fajnie wszystko wyjaśniacie. Dobrze, że oferta jest do końca grudnia bo przynajmniej jest szansa, że podejme decyzje a tak to bym ciągle to odkładała.

 21. michalowiec pisze:

  Zdecydowanie najlepiej ustawić sobie zlecenie stałe, mnie ostatnio naliczyli za jeden jedyny raz od lat, kiedy nie zapłaciłem faktury za telefon w terminie (zwykłe przeoczenie), prawie dychę. No ale to taki oftop, Strażnik jest chyba w tym momencie najbardziej opłacalną ofertą na rynku,a jest tego trochę, chyba tylko w NN i DB jest premia roczna, ale NN wygląda korzystniej.

 22. Toffik pisze:

  Dzięki za zajęcie się tym tematem. Mąż pracuje za granicą i szukamy sposobu, aby dobrze ulokować pieniądze, które zarabia, więc jesteśmy na etapie szukania pomysłów. Mąż będzie przez cały grudzień w domu i chcielibyśmy wtedy poumawiać się na spotkania i podpisać umowę. Tymbardziej dziękuję za podanie dwóch opcji w tekście.
  Mam pytanie – w jednym z akapitów pojawia się informacja o składce miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej – czy to oznacza, że możemy płacić składki nie co miesiąc, a np. co kwartał albo raz na rok? Oczywiście po zadeklarowaniu takiej częstotliwości wpłat.

  • CiekawskaMama pisze:

   Tez jestem ciekawa bardzo. Robiliśmy chrzciny i zebraliśmy 7 tys złotych i pomyślałam, że mogłabym jednorazowo te pieniądze wpłacić na strażnika. Pieniądze teraz leża w domu i juz 100 podebrałam na zakupy i boje sie ze jak jeszcze trochę polezą to sie rozejdą :(

   • admin pisze:

    Proszę kliknąć w link lub banner, zostanie Pani przekierowana na stronę NN. Można tam pozostawić swoje dane, przedstawiciel NN skontaktuje się i wyjaśni szczegóły oferty. Sam kontakt nic nie kosztuje. I oczywiście po ewentualnym kontakcie prosimy podzielić się spostrzeżeniami z innymi Czytelnikami bloga :)
    Oczywiście zachęcamy do skorzystania z linków zamieszczonych na blogu, za co z góry dziękujemy.

  • admin pisze:

   Tak, fragment z OWU:
   Składka może być opłacana: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie albo rocznie; wyboru i zmiany częstotliwości dokonuje Właściciel polisy.
   Proszę spojrzeć też do tabeli limitów – linki na początku wpisu.

 23. admin pisze:

  @ Katarzy_na, Sumka, Edwin, Ewula, Milenka & Anka (w kolejności komentarzy), bardzo dziękujemy za propozycję tematu, oczywiście, że przygotujemy takie zestawienie, choć wszyscy Państwo musicie mieć świadomość, że artykuł taki nie powstanie z dnia na dzień.

  Mamy też prośbę: jeżeli ktoś z Państwa lub Czytelników korzysta/-ł już z takich programów i może podzielić się swoimi spostrzeżeniami, prosimy o komentarz, a jeszcze lepiej o kontakt mailowy na adres bankomaniacy.pl(małpka)wp.pl – zbierając materiały do artykułu wolimy bazować na uwagach i spostrzeżeniach osób, które „dotknęły” tematu, a nie na reklamach i sloganach ubezpieczycieli czy banków. Za wszystkie oczywiście z góry dziękujemy.

  Inne propozycje tematów oczywiście również mile widziane :)

  • Hook pisze:

   „jeżeli ktoś z Państwa lub Czytelników korzysta/-ł już z takich programów i może podzielić się swoimi spostrzeżeniami, prosimy o komentarz” Też jestem ciekaw tych komentarzy, bo szukam czegoś takiego dla dziecka. Wiem, że jest zwykłe NNW w PZU, jest też ten Strażnik, są też różne opcje zwane „szkolnymi”. Chętnie zobaczyłbym taką analizę. Pozdrawiam!

  • dylu pisze:

   Ja też chętnie zapoznam się z takim zestawieniem.

 24. Anka pisze:

  Może warto zrobić tu takie zestawienie funduszy, w których najlepiej odkładać coś na przyszłość dziecka? Co wypada najkorzystniej? Bo ja już się pogubiłam, a sam szukam czegoś dla mojej dwójki:)

 25. Katarzy_na pisze:

  Z czemu nie pojawił się tu Strażnik Przyszłości NN skoro jest db Plan 500+? Wiem, że Strażnik to coś więcej niż lokata, ale Plan 500+ też nie jest typową lokatą 😉
  Zastanawiamy się właśnie nad usystematyzowaniem oszczędzania na przyszłość dzieci i znaleźliśmy 3 oferty – DB, NN i BGŻ – które bierzemy pod uwagę… Może jest szansa, abyście się im tu przyjrzeli :)

  • Sumka pisze:

   Ja mam Strażnika Przyszłości, a mam tez od lat # filar w NN i jest mi najwygodniej a warunki mają bardzo dobre, i przejrzyste jak dla mnie w BGŻ za konto które jest tylko kredytowe choćby – płacę jak za zboże a wcześniej miałam za free, DB nie znam warunków.

   • Edwin pisze:

    Katarzy_na – bo „Strażnik przyszłość” to nie tylko lokata, ale też ubezpieczenie. Dodatkowo tam położono nacisk nie tyle na zysk, co na bezpieczeństwo, dzięki temu ma się 100% ochronę kapitału, co akurat pasuje do idei kiedy chcemy odkładać pieniądze na przyszłosc dziecka i mieć pewność, że one tam na pewno będą.

    • Milenka pisze:

     Napiszcie jak w Strażniku przyszłości działa ten zwrot kasy na konto raz w roku? I czy rzeczywiście jest 100%ochrony kapitału? Bo wiadomo jak łatwo można się przejechać?..
     Ktoś juz coś więcej wie na ten temat? Pls bo zastanawiam się z mężem a Nationale to raczej solidna firma.

     • Tomek pisze:

      W kwestii „zwrotu kasy” czyli premii, sama możesz sobie ustalić co ile itp. musisz przy tym pamiętać, że otrzymujesz premię przy regularnym płaceniu składek (fair moim zdaniem :)).

  • Ewula pisze:

   Słuszne spostrzezenie, tym bardziej, że teraz przy 500+ to rodzice się rozglądają za czymś wiecej na przyszłosc dla dzieciaków, to jest poniekąd inwestycja 😉 a Strażnik chyba do końca roku jest?

   • julia pisze:

    Rzeczywiście ten program jest do końca roku. Oferta jest tak interesująca, że zamierzam się umówić na spotkanie z agentem i wtedy napiszę coś więcej 😉

  • admin pisze:

   DB Plan 500+ to typowa lokata, dlatego została dodana do zestawienia. Ale na rynku jest wiele instytucji i programów (programy rządowe, dedykowane konta bankowe i nie tylko), które próbują zagospodarować środki z programu 500+.
   OK, spróbujemy się im przyjrzeć (prawd. wybranym z nich) i zebrać je w jednym czy dwóch artykułach – coś na kształt wpisów o kantorach internetowych.

   • Edwin pisze:

    Dla mnie to wygląda o tyle interesująco, że nie jest mocno związane z 500+ – można zostać „Strażnikiem” z różnymi środkami. I też nie wiadomo ile potrwa ten program 500+, dlatego w tym wypadku lepiej liczyć po prostu na własne siły.

    • Iza pisze:

     Zgadzam się, że najlepiej liczyć na własne siły, ale według mnie 500+ może być bodźcem do rozpoczęcia oszczędzania. Jeśli jakoś dawaliśmy sobie radę bez 500+, to potraktujmy, jakby programu w ogóle nie było, a środki zaoszczędźmy z myślą o dzieciach, czy na czarna godzinę, choćby korzystając z takiego Strażnika Przyszłości N-N. Wiem, rozmarzyłam się.
     Niestety, większość pieniędzy z programu jest przejadana, choć jeśli tylko przejadana, to pewnie i tak byłoby dobrze. A niektórzy z programu 500+ zrobili sobie biznes niestety, znam takie przypadki osobiście. Prezes może być spokojny, w wyniku programu dzietność na pewno wzrośnie, przynajmniej o 2+, które znam. Choć jeśli program zlikwidują, to będzie płacz i zgrzytanie zębów.
     A gdzieś też czytałam, że 500+ stał się też motorem do zmiany pracy lub warunków finansowych w pracy. Po prostu ludzie wychodzą z założenia, bynajmniej słusznego, że mamy 500+, więc jeśli nawet mnie zwolnią, to kasa i tak będzie płynąć. Więc próbują negocjować warunki, lub zmieniać pracę.