FRANKOWICZE, kredyty we frankach

Porady prawne dla Frankowiczów: Wrocław

Porady prawne FrankowiczeJesteś posiadaczem kredytu walutowego? Już w piątek we Wrocławiu możesz skorzystać z porad prawnych.

poradach prawnych dla Frankowiczów pisaliśmy już dwa razy na blogu. Jutro możesz udać się na takie spotkanie aby porozmawiać o Twojej umowie kredytowej, klauzulach abuzywnych, zapytać o możliwości ewentualnego przewalutowania kredytu lub zadać inne pytanie związane z Twoim kredytem „walutowym”.

 

Przypominamy, że eksperci Rzecznika Finansowego czekają:

 • we WROCŁAWIU ul. Wierzbowa 5, 50 – 056 Wrocław, 13 stycznia 2017 r. (piątek), godz. 10:15 – 14:15  (źródło):

We wpisie o klauzulach abuzywnych sugerowaliśmy, aby przygotować się na takie spotkanie, przeczytać umowe, zaznaczyć elementy, które są nie do końca jasne albo które (wg Ciebie) mogą zawierać elementy niedozwolone. Nawet, jeżeli nie udało Ci się tego zrobić, to koniecznie:

 • zabierz na spotkanie Twoją umowę kredytową oraz inne dokumenty powiązane z kredytem.

W poprzednim wpisie wspomnieliśmy, że będziemy kontynuować tematykę klauzul niedozwolonych, poniżej cd na podstawie  źródła.

 

 

Wybrane zapisy dot. klauzul niedozwolonych:

Ze źródła, do którego oczywiście odsyłamy, wybraliśmy kilka zapisów. Uwaga! Są to wybrane i (w naszym przekonaniu) najistotniejsze zapisy. Są to jednak zapisy wyrwane z kontekstu, dlatego nie muszą (tutaj) łączyć się w spójną całość. Proszę mieć to na uwadze i jeszcze raz odsyłamy do źródła.

Klauzule niedozwolone

źródło: rf.gov.pl

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

 

Klauzule waloryzacyjne (indeksacyjne)

[…] Po pierwsze w przypadku umów kredytów waloryzowanych (indeksowanych) do waluty obcej z cywilistycznego punktu widzenia bank w ogóle nie kupuje i nie sprzedaje waluty obcej (franka szwajcarskiego)43 – wszak waloryzacja ma jedynie charakter umowny i następuje w oderwaniu od rzeczywistych transakcji rynkowych. W tym kontekście również stosowanie tzw. spreadów walutowych nie znajduje – w ocenie Rzecznika Finansowego – żadnego uzasadnienia. Skoro bank w rzeczywistości (w sensie faktycznym) nie dokonuje kupna i sprzedaży waluty obcej (gdyż pożycza złote), to – wyliczonej dla celów rachunkowych – nadwyżki w tym zakresie nie sposób ocenić inaczej niż jako jednostronnie ustalanego i pobieranego zysku banku – zysku, który w istocie w żaden sposób nie jest powiązany z istotą i funkcją klauzul waloryzacyjnych w rozumieniu art. 3581 § 2 k.c. Innymi słowy, skoro nie następują realne kupno i sprzedaż waluty, to brak jest uzasadnienia dla pobierania zysku w tym zakresie. Taki zabieg – w ocenie Rzecznika Finansowego – ma charakter czysto rachunkowy i jest całkowicie oderwany od waloryzacji świadczenia – rozumianej tak w ujęciu ekonomicznym, jak i prawnym.

Ponadto, zupełnie nieuzasadnionym – w ocenie Rzecznika Finansowego – była praktyka banków polegając na tym, że przeliczenie kwoty kredytu z PLN na CHF następowało po kursie kupna waluty, natomiast przeliczenie rat kapitałowo-odsetkowych z CHF na PLN po kursie sprzedaży waluty.

[…] (str. 44), a od strony 48 najważniejsze wyroki w tej sprawie

 

ubezpieczenie niskiego wkładu

[…] Ubezpieczenie to przyjmuje najczęściej formę umowy ubezpieczenia, zawieranej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń a bankiem, jednakże kredytobiorca nie jest beneficjentem tego ubezpieczenia, zaś bank zazwyczaj występuje w roli ubezpieczonego oraz ubezpieczającego. (str. 71).

Na tej stronie można znaleźć również najważniejsze zarzuty stawiane bankom:

 • Kwestionują co do zasady istotę refinansowania kosztów ubezpieczenia, którego beneficjentem i stroną jest bank, a także zabezpieczającego wyłącznie interes banku, w tym podkreślają brak ekwiwalentności świadczeń. 
 • Wskazują na brak wystarczającej informacji o zasadach funkcjonowania ubezpieczenia oraz brak przekazania OWU, a przede wszystkim brak informacji o tym, że klienci nie są stroną umowy ubezpieczenia ani jej beneficjentem. 
 • Powołują się wprost na niedozwolone postanowienia umowne wpisane do rejestru postanowień niedozwolonych.
 • Wskazują na dokonanie przez bank zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego w trakcie trwania stosunku umownego, bez stosownej zmiany umowy kredytu.

Znajdziesz tam również wybrane wyroki bankowe związane z tą sprawą.

 

ustawa antyspreadowa

[…] Do Rzecznika Finansowego wpływają wnioski, w których klienci banków wskazują na nieprawidłowości związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie ustawą antyspreadową (str. 79) […]

W wyniku ustawy antyspreadowej: W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. W tym przypadku w umowie o kredyt określa się także zasady otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem tego rachunku. […]

[…] Istota tego przepisu sprowadza się do tego, że kredytobiorcy w ogóle nie muszą korzystać z kursów walut banku, w którym wzięli kredyt, a spłaty kredytu mogą dokonywać bezpośrednio w tej walucie pozyskanej od podmiotu trzeciego (innego banku, kantoru itd.) […]

 

Praktyka niektórych banków polegająca na nieuwzględnianiu ujemnej wartości wskaźnika LIBOR

(str. 87) Z racji tego, że kredyty hipoteczne udzielane są na wiele lat, ich oprocentowanie co do zasady jest zmienne. Oznacza to, że w czasie spłacania oprocentowanie może spadać albo rosnąć – a co za tym idzie, raty płacone przez klienta również będą mogły być w jednym miesiącu niższe, a w kolejnym wyższe. W praktyce, na oprocentowanie kredytu często składają się: stała marża banku oraz zmienna składowa. Zmienna ta często oparta jest na wskaźniku WIBOR (przy kredytach złotowych) albo EURIBOR czy LIBOR (przy kredytach denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej).

LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) – to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, dla pożyczek na 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok. Co istotne, LIBOR może mieć też wartość ujemną.

Z pism i wniosków, które wpłynęły do Rzecznika Finansowego, wynika, że w przypadku kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, w których zmienna składowa oprocentowania oparta jest właśnie na wartości wskaźnika LIBOR, część banków nie uwzględnia w pełni ujemnej wartości tego wskaźnika. Tymczasem w konkretnych okolicznościach może to prowadzić do sytuacji, w której stopa oprocentowania danej raty kredytu będzie ujemna[…] znajdziesz również przykład wyliczeń dla ujemnej

 

Stanowisko Prezesa UOKiK

Odsyłamy do materiałów źródłowych, w których od strony 89 można znaleźć stanowiska prezesa UOKiK dot. wybranych spraw. Warto, przynajmniej pobieżnie, zapoznać się z nimi przed wybraniem się na jutrzejsze spotkanie.

źródło: rf.gov.pl

źródło: rf.gov.pl

 

 

Zakończenie

Ze źródła (str. 95)  – jeżeli nie uda Ci się przeczytać całego materiału źródłowego, to polecamy przynajmniej zakończenie:

Ze skarg napływających do Rzecznika Finansowego wynika, że praktyki banków związane z oferowaniem konsumentom umów kredytów walutowych były nakierowane w znacznej mierze na maksymalizację wyniku sprzedażowego. Wielu konsumentów zwracających się do Rzecznika Finansowego z prośbą o pomoc, podkreśla, że gdy udawali się do banków w celu zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego, byli informowani, iż nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej, aby zaciągnąć kredyt w walucie polskiej, mają natomiast zdolność kredytową wystarczającą do zaciągnięcia kredytu w walucie obcej. Pracownicy banków informowali klientów, że ryzyko z tytułu zaciągnięcia kredytu w walucie obcej – w szczególności we franku szwajcarskim – jest niewielkie, gdyż jest to najbardziej stabilna waluta na świecie.

[…]

Kredyty walutowe stanowiły dla sektora bankowego źródło istotnych korzyści finansowych, które w pewnej mierze wynikają ze stosowania w umowach kredytowych postanowień o charakterze abuzywnym, godzących w dobre obyczaje i w rażący sposób naruszających interesy kredytobiorców-konsumentów. Mowa w szczególności o dowolności w przeliczaniu kapitału i rat kredytu po kursach ustalanych w sposób jednostronny przez banki. W niektórych bankach różnica pomiędzy kursami kupna i sprzedaży walut sięgała kilkunastu procent, tymczasem spready walutowe pomiędzy kursami kupna i sprzedaży walut publikowanymi przez Narodowy Bank Polski wynosiły około 1,5–2%. Dodatkowo banki w całkowicie dowolny sposób do przeliczania jednych pozycji umownych stosowały kurs kupna waluty, a do przeliczania innych pozycji kurs sprzedaży waluty, co narażało kredytobiorców na ponoszenie dodatkowych kosztów. Istotne jest przy tym, że w przypadku kredytów walutowych nie dochodziło do fizycznego transferu waluty pomiędzy bankiem i kredytobiorcą, a cała operacja miała charakter wyłącznie księgowy

To tylko wybrane zapisy. Jeszcze raz odsyłamy do pełnego dokumentu.

 

Kolejne spotkania z ekspertami

O kolejnych terminach spotkań będziemy przypominać na blogu. A jutro:

 • 13 stycznia 2017 r. (piątek), godz. 10:15 – 14:15 Wrocław ul. Wierzbowa 5, 50 – 056 Wrocław

Jeżeli będziesz na tym spotkaniu – podziel się tym z innymi Czytelnikami bloga. Koniecznie też:

 • zabierz na spotkanie Twoją umowę kredytową oraz inne dokumenty powiązane z kredytem.

Na blogu będziemy też informować o kolejnych tego typu akcjach, kolejnych terminach dyżurów ekspertów albo zmianach ww terminów – zapisz się do newslettera, aby otrzymać informację.

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym Porady prawne dla Frankowiczów: Wrocław
i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Lokata dla nowych klientów

 

Getin Bank eLokata na nowe środki

 

BGŻOptima lokata BEZKARNA

 


Podziel się opinią / komentarzem

Podaj wynik działania: trzy odjąć jeden. Odpowiedź wpisz słownie*  

4 komentarze

 1. Yeti pisze:

  Ja akurat czekam na Lublin. Ale też chętnie się czegoś dowiem!

 2. Marta pisze:

  Był ktoś?

 3. Klaudia pisze:

  Mi do Wrocka nie po drodze. Ale przyłączam się do prośby, że jeśli ktoś będzie na takim spotkaniu, to żeby napisał czy udało się dowiedzieć czegoś sensownego.