Promocje

4000 zł premii – Lepiej niż Lokata Citigold

Konto osobiste Citi GoldAż 4000 zł premii w ramach promocji Lepiej niż Lokata Citibank

Zapewne przypuszczacie, że warunki promocji są uprawniające do zdobycia takich pieniędzy są wyśrubowane? I macie rację. Jest to oferta dla osób z grubszym portfelem, gdyż aby zdobyć tytułową premię należy dysponować środkami w kwocie nie mniejszej niż 330.000 zł.

Dlaczego opisujemy taką ofertę? Bo wierzymy, że naszego bloga czytają również osoby dysponujące takimi środkami. Z myślą o takich osobach na końcu wpisu prezentujemy wyliczenia, które pokażą, że oferta Citi zdecydowanie przewyższa średnią na rynku lokat (jest korzystna).

 

Citi Gold z premią 4000 zł – wyłączenia

Z promocji wyłączone są osoby, które:

  • po 31.12.2014 roku posiadały w banku konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy oraz będące współwłaścicielami/pełnomocnikami takich rachunków
  • pracownicy i współpracownicy, członkowie władz banku i osoby zaangażowane w tworzenie oferty (z rodziną)
  • nierezydenci i obywatele USA

 

Citi Gold z premią 4000 zł – jak skorzystać z oferty

Oferta obowiązuje od 03.08.2017 r. do 30.09.2017 r (lub do wyczerpania limitu 200 wniosków) w okresie jej obowiązywania:

złóż wniosek

  • o Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client
  • podpisz regulamin promocji w terminie 10 dni od otwarcia konta, jednak nie później niż do 30 września 2017 roku

utrzymaj saldo:

  • uzyskaj saldo dzienne na poziomie co najmniej 330 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych) dla konta Citigold lub 3 100 000 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych) dla konta Citigold Private Client najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta
  • zobowiąż się do utrzymania w Banku średniomiesięcznego salda środków (średniomiesięczne saldo środków wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Uczestnika oferowanych przez Bank w kolejnych dniach miesiąca podzielone przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym) w wysokości co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla konta Citigold lub co najmniej 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) dla konta Citigold Private Client przez 6 (słownie: sześć) kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych najpóźniej od końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta

załóż lokatę:

  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta złóż w banku dyspozycję otwarcia lokaty terminowej w złotych na okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy o kwocie kapitału 1700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych) dla Konta Osobistego typu Citigold i o kwocie kapitału 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Konta Osobistego typu Citigold Private Client („Lokata”).
    Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 3% w skali roku. Nie może wypłacić środków z Lokaty przed terminem jej zapadalności.

Czytaj dalej →


Getin Bank eLokata na nowe środki